bronkitt urtemedisin http://trifolia.no/cialis.html tannpine rettsmidler nellik http://trifolia.no/viagra.html narkotika rehab bolig
layer sublayer
layer sublayer
layer sublayer
Medierelasjoner og medietrening

Mediebildet er i stadig forandring – agendaer og fokus skifter fra dag til dag, uke til uke. Næringslivet og dets ledere opplever stor medieoppmerksomhet, og interessen er økende. Mediene kan være et virkemiddel for virksomheter til å oppnå sine strategiske mål, få oppmerksomhet, gjøre seg synlige overfor konkurrenter, potensielle kunder og samarbeidspartnere, samt posisjonere seg i markedet.

En virksomhet opererer ikke isolert fra omverdenen, og må forholde seg til en rekke aktører, både eksterne og interne. Mediene er en viktig del av virksomhetens omverden, da de setter agendaer, skaper debatt og opinion, og er noe omverdenen forholder seg til. Kunder, politikere, og ansatte bruker mediene til å danne seg et bilde av omverdenen. Virksomhetens forhold til mediene er ikke nødvendigvis avgjørende for dens aktiviteter, men kan påvirke hvordan den blir oppfattet både utad og internt. Positiv omtale kan skape interesse, lojalitet og respekt, mens negativ omtale kan føre til tap av tiltro, renome og kunder.

Gjennom mediekontakt og medietrening kan Novitas hjelpe virksomheter og foretak til å håndtere både positiv og negativ oppmerksomhet fra mediene, samt gi råd om hvordan mediene kan brukes til å strategiske mål.

Mediekontakt
For å skape ønsket oppmerksomhet rundt en virksomhets aktiviteter, kan Novitas ta i bruk en rekke virkemidler for å oppnå dette. Proaktiv mediekontakt er et virkemiddel. Novitas analyserer mulighetene for eventuelle nyhetssaker og deretter om sakene er av allmenn interesse. Kartlegging av hvilke medier som er aktuelle, det være seg nasjonale eller lokale medier, fagpresse eller internett, er neste steg. Videre finner vi de journalistene som har ekspertise om og interesse for saksområdet. Vi finner også den rette vinklingen på saken og presentere dette for den aktuelle journalisten.

Suksessen i forholdet til journalistene er å tenke som en journalist, og til enhver tid ha oversikt over hva som er aktuelle problemstillinger for dem. Timing er avgjørende for om en journalist fatter interesse, og nyhetsteften er avgjørende for god timing. Derfor avgjør Novitas når og hvordan mediene bør kontaktes.

Men det viktigste er at virksomheten selv får en god relasjon til mediene. Novitas hjelper til med å legge forholdene til rette for å skape en slik relasjon.

Pressemateriell

Pressemateriell er viktig for egen planlegging, og i oppfølging av journalister. Novitas kan hjelpe til med å utarbeide en pressepakke. En pressepakke bør inneholde: bakgrunnsnotat, faktaark, spørsmål og svar, eventuelt bilder eller illustrasjoner, og lenker til kildene.

Journalister ønsker ofte eksklusiv informasjon, og derfor har pressemeldingen i stor grad utspilt sin rolle som et virkemiddel i medierelasjonene. Saken må være helt spesiell og høyaktuell skal pressemeldinger brukes. Det er likevel noen hendelser som krever pressemelding, som økonomiske resultater, ulykker, oppkjøp eller salg av selskaper. Dessuten har alle børsnoterte selskaper plikt til å informere mediene via pressemeldinger.

Gjennom Novitas vil kunder få mulighet til å distribuere pressemateriell via Norsk Telegrambyrå, og vil når ut til de fleste avisene i landet, og andre store redaksjoner som for eksempel NRK.

Medietrening
En viktig del av medierelasjonene er å uttale seg til mediene. Derfor er forberedelser og trening nødvendig for å få størst mulig gjennomslagskraft for virksomhetens budskaper i mediene. Men det er ikke naturgitt for alle å få til dette. Mange intervjuobjekter kjenner ikke igjen sine egne uttalelser etter at de er redigert. Og i etermediene kan fakter og uklart budskap gi et dårlig inntrykk, og i verste fall skade virksomhetens omdømme. Trening er derfor nødvendig for å håndtere intervjusituasjonen best mulig, enten det er avis, radio eller fjernsyn.

Novitas tilbyr medietrening for alle typer medier, og kjører et treningsprogram i løpet av en eller eventuelt flere dager. Vi tar utgangspunkt i aktuelle problemstillinger virksomheten står overfor, og trener på disse situasjonene. Handlingsorienterte øvingsoppgaver med stor overføringsverdi til deltakernes hverdag skal sikre at de ikke bare skjønner, men forstår og blir i stand til å gjøre kunnskap og innsikt til «sitt eget», og noe de kan bruke i hverdagen.

Medietreningen består av en kombinasjon av teori og praktiske oppgaver. I alle treningsaktiviteter anvendes motiverende, inspirerende og aktiviserende metoder. Det forventes at deltakerne deltar aktivt i diskusjoner om medienes rolle, og i evalueringen av egne og kollegaenes praktiske øvelser. Det etableres og sikres en treningskultur preget av trygghet som plattform for faglig og personlig utvikling der forholdene legges til rette for vellykket mestring av utfordrende øvingsoppgaver.

Den praktiske delen består hovedsaklig av øving i intervjuteknikk, hvor video brukes i treningen. TV er ikke nødvendigvis det mediet majoriteten av deltakerne vil komme ut for, men er det mediet som gir den beste treningen, da det er effektivt i forhold til å gi tilbakemelding, og gir deltakerne en bratt læringskurve.

Ingen blir erfarne medietalsmenn i løpet av dette kurset, og derfor er utviklingsperspektivet viktig. Trening i arbeidssituasjonen er den beste læring, men kurset vårt gir et godt grunnlag for å jobbe videre med mediehåndteringen.

19.07.12
Novitas
Postboks 342 2001
Lillestrøm Tlf 63 80 16 40
Mob 90 68 95 76
jan.ole@novitas.no

Besøksadresse:
Nittedalgt. 6, 2. etg
Lillestrøm